Białystok
     Mieszka I 8c
     Tel: 85 732 11 69

Aktualnosci
2021-02-12
Prawnik  ...
2021-02-12
  Terapeuta ...
Wyszukiwarka

Regulamin Członkowski Stowarzyszenia Rodzin Trzeźwościowych „Azyl”

 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia uzależniona lub nieuzależniona deklarująca abstynencję, oraz osoby współuzależnione.

2. O długości okresu próbnego na Członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Celem działania Stowarzyszenia jest utrzymanie trzeźwości jego Członków oraz promowania postawy abstynenckiej w społeczeństwie.

4. Na terenie Stowarzyszenia zabrania się przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, przynoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz środków prawnie zabronionych (dotyczy także osób nie będących Członkami Stowarzyszenia).

5. Każdy Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest powiadomić społeczność o złamaniu abstynencji przez innego Członka Stowarzyszenia.

6. Za złamanie abstynencji Członek Stowarzyszenia zostaje zawieszony na 3 miesiące, a po ponownym złamaniu abstynencji zostaje skreślony z listy Członków Stowarzyszenia.

7. Zabrania się uprawiania w Stowarzyszeniu gier hazardowych (dotyczy także osób nie będących Członkami Stowarzyszenia).

8. Przebywający na ternie Stowarzyszenia zobowiązani są do poszanowania mienia i przestrzegania porządku, sprzątania po sobie, dbania o sprzęt i wyposażenie, świadczenia niezbędnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.

9. Przebywający na terenie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania zasad poprawnych relacji międzyludzkich, kultury, zasad koleżeńskości, poszanowania przekonań innych, zachowania całkowitej tajemnicy odnośnie tego, czego dowiedzieli się na temat innych uczestników Stowarzyszenia podczas zajęć.

10. Zabrania się agresji słownej lub fizycznej na ternie Stowarzyszenia. Załamanie zakazu prowadzi do zawieszenia w prawach Członka lub wykreśleniem z listy Członków Stowarzyszenia łącznie z zakazem przebywania na terenie Stowarzyszenia (dotyczy także osób nie będących Członkami Stowarzyszenia).

11. Członkowie Stowarzyszenia powinni pomagać sobie wzajemnie, okazywać szacunek, a szczególnie pomagać opiekować się nowo-przybyłymi do Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie prowadzi działalność samopomocową, terapeutyczną oraz kulturalno-oświatową.

13. Członek Stowarzyszenia ma prawo do brania udziału we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach wraz z rodziną.

14. Członek Stowarzyszenia powinien uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, terminowo opłacać składki członkowskie oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

15. Za całokształt pracy Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

16. W przypadku uchylania się przez członka Stowarzyszenia od pracy i niestosowania się do poleceń Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd może po uprzednim upomnieniu, zawiesić członka Stowarzyszenia w jego prawach na okres do 6 miesięcy, a gdy nie nastąpi poprawa skreśli go z listy Członków Stowarzyszenia

17. Wszystkie sprawy sporne należy zgłaszać do Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego, który będzie je rozstrzygał.

18. Wszelkie inicjatywy należy zgłaszać i uzgadniać z Zarządem Stowarzyszenia.

19. Każdy Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Mini Galeria
Reklama Na Portalu