Białystok
     Mieszka I 8c
     Tel: 85 732 11 69

Aktualnosci
2021-02-12
Prawnik  ...
2021-02-12
  Terapeuta ...
Wyszukiwarka
Statut

Rozdział I

Nazwa, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych „Azyl”. 

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Białymstoku. 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989, Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków i wolontariacie. W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony zostanie tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych. 
4. W działalności Stowarzyszenia zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział II
Cele działania Stowarzyszenia.

§ 8

Celem działania Stowarzyszeniajest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny oraz realizowanie zadań w zakresie:
1. Pomocy społecznej osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
3. Ochrony i promocji zdrowia.
4. Dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
5. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia.
6. Krajoznawstwa oraz wypoczynku członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno – moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
9. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności kulturalno-oświatowej.
10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
11. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
12.Promocji i organizacji wolontariatu.

 § 9

Sposób realizacji celów:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej oraz stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości. 
2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach. 
3. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych. 
4. Udzielanie pomocy moralnej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom.
5. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą. 
6.Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. 
7. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystyczno-sportowej itp. zapewniającej warunki do właściwego spędzania czasu wolnego w abstynencji.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania statutu, regulaminów i zarządzeń.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.Zwyczajnych 
2.Wspierających 

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską, zadeklaruje abstynencję i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 13

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia na członka zainteresowany ma prawo złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30-dniowym. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu. 
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 
4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi. 
5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, która nie cierpi na chorobę alkoholową lub inne uzależnienie, lecz jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji. 
2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 14
za wyjątkiem pkt. 1, 2.

§ 16

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. Przestrzegania norm współżycia społecznego, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. Uczestnictwa w zebraniach członków Stowarzyszenia, a w szczególności w dorocznym Walnym Zebraniu Członków – udział w dorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jest obowiązkowy.
3. Utrzymywania abstynencji. 

4. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
5. Dbania o mienie Stowarzyszenia. 
6. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Złamania abstynencji (poprzez uchwałę na wniosek Zarządu, Sądu Koleżeńskiego lub postanowieniem decyzji podjętej na Walnym Zebraniu Członków)
2. Wystąpienia członka na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków. 
3. Nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy. 
4. Nieusprawiedliwionej miesięcznej nieobecności na spotkaniach społeczności Stowarzyszenia, a w szczególności na dorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

5. Utraty zdolności do czynności prawnych i pozbawienia praw publicznych.

§ 18

1. O ustaniu członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia – uchwałą.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia nie może być członkiem innego stowarzyszenia lub stowarzyszenia abstynenckiego.

3. Ponowne przyjęcie do grona Członków Stowarzyszenia możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia ustania członkostwa, chyba że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej.

§ 19

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w związku z utratą osobowości prawnej oraz za niewywiązywanie się z zobowiązań zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
2. Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Komisja Rewizyjna. 
4. Sąd Koleżeński.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno odbywać się przynajmniej raz w roku. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Stowarzyszenia, podając tematykę zebrania. 
4. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 1/4 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia. 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia. 
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
7. Zatwierdzanie wytycznych, preliminarza i sprawozdań finansowych. 
8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem. 
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu. 
11. Podejmowanie wszystkich innych uchwał, które nie są zastrzeżone dla pozostałych władz Stowarzyszenia.

§ 23

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni z prawem wyborczym czynnym i biernym. 
2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym

§ 24

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% + 1 członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.
2. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym lub jawnym – w zależności od woli Członków Walnego Zebrania.
3. Wybrany Prezes ma prawo przedstawić Walnemu Zebraniu propozycje kandydatów do przyszłego Zarządu Stowarzyszenia. 
4. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym – w zależności od woli Członków Walnego Zebrania, w ilości 3 – 5 osób, które wybierają ze swego grona zastępcę Prezesa Stowarzyszenia i Skarbnika

5. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która pozostaje członkiem Stowarzyszenia od co najmniej 12 miesięcy.

6. Pozostałe decyzje Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym – w zależności od woli Członków Walnego Zebrania.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w jego imieniu poprzez każdego z Członków Zarządu działającego osobno.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania. 
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia. 
4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji. 
5. Skreślanie z listy członków zgodnie z § 17 pkt. 1, 2, 3, 4, 5.
6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 
7. Zwoływanie Walnego Zebrania. 
8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
9. Prowadzenie dokumentacji  działalności Stowarzyszenia. 
10.Kierowanie pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. 
11.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w trybie jawnym, w obecności Prezesa Stowarzyszenia lub jego zastępcy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Prezesa – w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

12. Za podejmowanie decyzji i reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach majątkowych odpowiedzialni są Prezes i Skarbnik.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w 3 osobowym składzie i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
4. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 27

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej.
1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 
2. Przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z kontroli działalności Stowarzyszenia. 
3. Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 
4. Zgłaszanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 
5. Kontrolowanie opłacania składek i inne sprawy finansowe Stowarzyszenia. 
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 28

Obowiązki i prawa Sądu Koleżeńskiego.
1. Sąd Koleżeński wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, w składzie 3 osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 
2. Sąd Koleżeński jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji. 
3. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy sporne członków Stowarzyszenia po wpłynięciu pisemnego wniosku.

§ 29

Za niewywiązywanie się z obowiązków oraz nieetyczne zachowanie, Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1. Upomnienia 
2. Nagany 
3. Zawieszenia Członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 1 roku. 
4. Pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia. 
5. Wniosek do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 30

Tryb uzupełniania wakatu we Władzach Stowarzyszenia

1.     Kandydaci, którzy nie zostali wybrani do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, znajdują się na Liście Rezerwowej.

2.     W przypadku powstania wakatu we Władzach Stowarzyszenia, członkiem Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego automatycznie zostaje kolejna osoba z Listy Rezerwowej – w kolejności według liczby głosów zebranych przez kandydata podczas wyborów Władz Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu.
3. Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dodać  nowych członków do swego składu w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, w miejsce tych, którzy w opinii i na wniosek Sądu Koleżeńskiego uchylają się od brania udziału w ich pracach lub zostali pozbawieni praw członka zwyczajnego lub z innych przyczyn nie mogą pracować we władzach Stowarzyszenia. 

§ 31

Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

§ 32

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia.

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nIeruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich. 
b. dochody z działalności statutowej. 
c. dotacje, subwencje i darowizny.

§ 34

1. Plan budżetu Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie i aktualnie obowiązujący stan prawny państwa.

§ 35

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa oraz Skarbnika Stowarzyszenia. 

§ 36

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością i posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 37

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy +1 członków Stowarzyszenia.

§ 38

Rozwiązywanie Stowarzyszenia.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy + 1 członków Stowarzyszenia. 
2. O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 39

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku.

 
Wersja do druku
Mini Galeria
Reklama Na Portalu