Białystok
     Mieszka I 8c
     Tel: 85 732 11 69

Aktualnosci
2021-02-12
Prawnik  ...
2021-02-12
  Terapeuta ...
Wyszukiwarka

Kim jesteśmy?

Nasze stowarzyszenie powstało jesienią 2009 roku, jako inicjatywa ludzi związanych z białostockim środowiskiem trzeźwościowym. Już wcześniej działaliśmy w innych klubach i stowarzyszeniach abstynenckich w naszym mieście, ale mieliśmy własną wizję działalności i szukaliśmy własnej drogi do aktywnego działania na rzecz propagowania postaw trzeźwościowych.

Formalnie zarejestrowaliśmy działalność jako Klub Abstynenta AZYL w lutym 2010 roku i od tej pory funkcjonujemy jako stowarzyszenie.W 2014 zmieniliśmy nazwę na Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych "AZYL".

Zrzeszamy ludzi, którzy chcą działać na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, a przede wszystkim – pracować nad własną postawą wobec innych ludzi, wobec lokalnych społeczności oraz wobec samych siebie, w nieprzerwanym dążeniu do trwałej abstynencji.

Co robimy?

2013 Stowarzyszenie „Azyl” przystąpiło do wdrażania standardów usług  określonych przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich we  współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, spełniło wszystkie wymogi i stało się certyfikowaną placówką wsparcia. W tym roku przeszliśmy pomyślnie superwizję i przedłużono nam certyfikat na kolejne 3 lata. 

Pracujemy na rzecz pomocy społecznej osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Udzielamy pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Udzielamy informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia.

Organizujemy warsztaty, wykłady i inne zajęcia, które pomagają wzmacniać nasze abstynenckie postawy oraz wzbogacają naszą wiedzę w zakresie istoty choroby alkoholowej. Użyczamy pomocy lokalowej i organizacyjnej grupom Anonimowych Alkoholików.

Nawiązujemy i utrzymujemy kontakty z innymi organizacjami abstynenckimi, a także innymi organizacjami non profit, administracją samorządową, firmami, mediami oraz oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją naszych celów statutowych.

Prowadzimy działalność kulturalno-oświatową, turystyczno-sportową, organizujemy spotkania, festyny, wycieczki, imprezy itp. zapewniające warunki do spędzania czasu wolnego w abstynencji. Prowadzone są zajęcia dla dzieci, członków stowarzyszenia  i ich rodzin: tj.” Mali odkrywcy talentów”. Zajęcia dla kobiet  dzieci „Arteterapia” - zajęcia mają na celu poprawę więzi rodzinnych integrację społeczności klubowej i sąsiedzkiego otoczenia Stowarzyszenia.J esienią 2012 roku powstało koło wędkarskie. Integracyjne wyjazdy połączone z zawodami wędkarskimi uczą zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz uczą szacunku dla środowiska naturalnego.

Po raz drugi będziemy współorganizatorem Podlaskiej Biesiady Trzeźwości. Jest  to wielkie święto ludzi trwających w trzeźwości, którzy chcą dzielić się swoją radością ze wszystkimi, którym leży na sercu problem alkoholizmu i uzależnienia. To również pragnienie dziękczynienia za otrzymane łaski, za dar trzeźwości. Jest to spotkanie wspaniałych ludzi, którzy jak mogą służą swoją wiedzą, doświadczeniem i wszelką możliwą pomocą.

W 2016 roku będziemy organizatorem II konferencji szkoleniowej dla środowisk abstynenckich i profesjonalistów mającej na celu zwiększenie skuteczności różnorodnych działań służących promocji trzeźwego stylu życia z udziałem członków Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz autorytetów w dziedzinie terapii i postrehabilitacji osób uzależnionych.

Zmieniająca się sfera problemów społecznych wymaga od stowarzyszeń dbania o jakość i skuteczność podejmowanych działań stąd też potrzeba zorganizowania dwudniowych warsztatów dla członków stowarzyszeń abstynenckich. Członkowie stowarzyszenia „AZYL” uczestniczą w różnego rodzaju  szkoleniach i konferencjach. Z naszych doświadczeń wynika iż na warsztatach można nie tylko poszerzyć wiedzę merytoryczną ale i można wymienić się opiniami jak i doświadczeniami związanymi z prowadzeniem stowarzyszeń.

Dołącz do nas

Drzwi do naszego klubu są otwarte dla każdego, kto pragnie zerwać z alkoholowym nałogiem oraz dla wszystkich osób, którym bliska jest idea życia w trzeźwości. 

Zapraszamy do współpracy

Mini Galeria
Reklama Na Portalu